کتابخانه های کرج

شهرستان کرج با احتساب کتابخانه های شهرداری و مساجد در مجموع دارای ۴٣ کتابخانه است و در مجموع 44 هزار و 692 در 43 کتابخانه کرج عضو هستند و سال ١٣٨٧،
473 هزار و 586 جلد کتاب از کتابخانه های کرج به امانت گرفته شده است

تعداد منابع کتاب کتابخانه های موجود کرج با احتساب کتابخانه های شهرداری و مساجد ، 396 هزار و 971 جلد است. (طبق آمار پاییز سال ١٣٨٨)

بر طبق آمار پاییز ١٣٨٨ از سوی امور کل کتابخانه های غرب استان تهران، سرانه فضای مطالعه کتابخوانی برای هر هزار نفر در کرج 11 مترمربع است که شرایط مطلوب آن 28 مترمربع است و باید افزایش یابد.سرانه تعداد کتابخانه به نسبت جمعیتی برای هر 54 هزار نفر یک کتابخانه داریم درحالیکه متوسط کشوری ما 42 هزار نفر است که هنوز حتی به متوسط کشوری هم متاسفانه نرسیده است. 
این درحالی است که در وضعیت مطلوب برای هر 12 هزار و 500 نفر باید یک کتابخانه ایجاد شود
باید 130 کتابخانه در کرج تاسیس شود تا به وضع مطلوب برسد.

/ 0 نظر / 3 بازدید